VŠEOBECNÉ PODMIENKY

poskytovania realitných služieb prostredníctvom realitnej kancelárie (ďalej len „VP“)

 1. Spoločnosť BROTHERS Real, s.r.o., so sídlom Krížna 4, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47 439 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, Číslo vložky: 9255/B (ďalej len „BROTHERS®“), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky činnosť, ktorých predmetom je užívanie ochrannej známky BROTHERS® a patentovej koncepcie obsahujúceho zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie realitných kancelárií a reguláciu činnosti realitných maklérov.
 2. VP BROTHERS® sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárie BROTHERS® a tretími osobami (záujemcami) a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária BROTHERS® poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.
 3. Účelom VP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v bode 2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.
 4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 5. Systém BROTHERS® tvorí sieť pobočiek, ktoré sú oprávnené používať systém BROTHERS® a sú prepojené na BROTHERS® (centrála v Bratislave).
 6. Realitná kancelária BROTHERS® je samostatným subjektom práva (ďalej len „RK BROTHERS®“), hlavným predmetom jej podnikania je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť.
 7. BROTHERS® zabezpečuje metodické, materiálne, finančné aj personálne vedenie a usmerňovanie všetky pobočky BROTHERS® a ich realitných maklérov, vrátane zabezpečovania školení, vzdelávania, certifikácie a hodnotenia realitných maklérov.
 8. Realitní makléri sú na základe dohody o spolupráci samostatnými subjektmi systému BROTHERS® a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene a na účet RK BROTHERS®.
 9. RK BROTHERS® predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.
 10. Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva RK BROTHERS® pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) a neexkluzívnych (nevýhradných) zmlúv.
 11. Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu RK BROTHERS® navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti RK BROTHERS®, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti RK BROTHERS®; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou.
 12. Klient sa zaväzuje zaplatiť RK BROTHERS® zmluvnú pokutu vo výške 100% dojednanej odmeny, pokiaľ poruší niektorý zo svojich záväzkov uvedených v bode 11 alebo pokiaľ uvedie nepravdivú informáciu.
 13. Minimálny rozsah služieb RK BROTHERS® pri exkluzívnej (výhradnej) zmluve je: prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke www.brothersreal.com; vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti na realitných portáloch a inej formy inzercie podľa dohody s klientom; spracovanie inzercie vrátane fotodokumentácie; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami; uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu; zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o advokátskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad); organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.
 14. Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov RK BROTHERS®, klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia na základe priloženého formulára.
 15. Klient v právnom režime spotrebiteľa sa poučuje o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky RK BROTHERS® stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14 po úplnom poskytnutí služby.
 16. Za poskytovanie realitných služieb náleží RK BROTHERS® odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je RK BROTHERS® platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.
 17. Nárok na odmenu vzniká RK BROTHERS® okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a RK BROTHERS®. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a RK BROTHERS®, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou RK BROTHERS®.
 18. Klient dáva výslovný súhlas RK BROTHERS® k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Pre účely zloženia blokovacieho depozitu má RK BROTHERS® povinnosť viesť samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku RK BROTHERS®. Klient výslovne súhlasí a oprávňuje RK BROTHERS®, aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jej účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).
 19. RK BROTHERS® nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.
 20. RK BROTHERS® je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.
 21. RK BROTHERS® ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.
 22. Ak bude udelená pokuta za neuvedenie ukazovateľa integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu v ponuke na predaj alebo prenájom budovy/jej samostatnej časti v komerčnom médiu, klient/záujemca si môže uplatniť túto pokutu ako škodu voči RK BROTHERS® len vtedy, ak tento údaj RK BROTHERS® preukázateľne oznámil.
 23. Klient môže uplatniť svoje výhrady k činnosti RK BROTHERS® (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej RK BROTHERS®, alebo elektronickou formou.
 24. Klient/záujemca sa poučuje v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby RK BROTHERS®, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. RK BROTHERS® je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým RK BROTHERS® nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.
 25. RK BROTHERS® a ich makléri sú povinní dodržiavať Etický kódex.
 26. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku klienta je RK BROTHERS® oprávnená fakturovať klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.
 27. Prevádzkovateľom informačného systému je RK BROTHERS® a účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností RK BROTHERS®. Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve o poskytovaní realitných služieb sú spracované v súlade so zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely plnenia zmluvy o poskytovaní realitných služieb sa poskytujú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 28. Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu RK BROTHERS®.
 29. Pokiaľ je v ustanoveniach zmluvy alebo týchto VP uvedené, že RK BROTHERS® zabezpečí, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta/záujemcu.
 30. Všetky informácie, posielané medzi účastníkmi uvedenými v bode 2 faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené uplynutím piatich (5) dní odo dna ich zaslania adresátovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví zmluvného dokumentu, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú.
 31. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VP. RK BROTHERS® v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
 32. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.06.2019 a strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VP.

Vyhotovil: Mgr. Lukáš Mucha, MBA

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.