INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:

BROTHERS Real, s. r. o.
Krížna 4, 811 07 Bratislava
IČO: 47 439 289
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 92555/B
(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje na poverenú osobu:
e-mail: info@brothersreal.com
tel. č.: +421 918 749 359
(ďalej aj ako „Poverená osoba“)

Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb v rámci svojho podnikateľského oprávnenia zabezpečuje dodržiavanie zásad zákonného spracúvania osobných údajov fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, tzv. GDPR) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“).

Na aký účel budú osobné údaje spracúvané?

 1. Spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

  Vaše osobné údaje sú potrebné na prípravu zmluvy, v ktorej spoločnosť BROTHERS Real, s.r.o. (ďalej len „Sprostredkovateľ“) bude zmluvnou stranou a budú spracúvané v rozsahu potrebnom na plnenie povinností pri realitnej činnosti Sprostredkovateľa, ktoré z uzavretej Zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti (ďalej len „Dohoda“) budú vyplývať, teda najmä na vykonávanie činností smerujúcich k zabezpečeniu prípravy a uzatvorenia zmluvy ohľadom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti a na prípravu súvisiacich dokumentov (napr. návrh na vklad do katastra nehnuteľností). Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu z Dohody budú vyplývať. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude uzavretá Dohoda.

 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa;

  V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v ktorom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. na plnenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa a v týchto prípadoch môže byť poskytnutie niektorých osobných údajov povinné. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo podľa okolností zahŕňa najmä: a) identifikáciu klienta, b) identifikáciu konečného užívateľa výhod, c) zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, d) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu, e) zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, f) zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu, g) zistenie, či klient koná vo vlastnom mene, vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu.

 3. spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;

  V prípade obhajoby Prevádzkovateľa v súdnom spore, alebo v prípade konania pred správnym orgánom, políciou, či iným orgánom verejnej moci.

 4. marketingové účely;

  Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje na marketingové účely na základe súhlasu dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to napríklad na účely zasielania informačných newsletterov o aktuálnej ponuke nehnuteľností.

Ako dlho budú osobné údaje uchované?

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vyžaduje uchovanie dokumentov po dobu desiatich rokov).

Budú osobné údaje poskytnuté aj iným osobám?

V závislosti na Vašich potrebách a v súvislosti s naplnením cieľov Dohody môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, a to najmä:

 • advokátovi za účelom prípravy a posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy, Prevádzkovateľ spolupracuje s advokátskou kanceláriou Navrat & Partners, s. r. o., sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 075 501,
 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie,
 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť,
 • finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti a zároveň banke poskytujúcej HU dotknutej osobe alebo
 • inej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje záujmy druhej zmluvnej strany v obchodnom vzťahu,
 • príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností,
 • spracovateľ účtovníctva.

Aké mám práva?

Máte právo:

 • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
 • získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,
 • požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
 • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie alebo do medzinárodnej organizácie.

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa sa neuplatní v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

Ako si môžem uplatniť svoje práva?

Svoje práva si môže dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa, resp. u poverenej osoby, a to buď osobne na adrese Prevádzkovateľa: Krížna 4, 811 07 Bratislava alebo prostredníctvom doporučenej zásielky s úradne osvedčeným podpisom dotknutej osoby, ktorú môžete zaslať na adresu sídla Prevádzkovateľa, ktoré je uvedené v úvode Informácií o spracovaní osobných údajov, prípadne e-mailom na adresu Poverenej osoby: info@brothersreal.com.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.