Načo si dať pozor pri kúpe pozemku

Rozhodli ste sa kúpiť pozemok, no nechcete sa dopustiť chyby, ktorá by vás neskôr mohla mrzieť? Pozrite sa so mnou na nasledujúce body, ktoré vám do budúcna ušetria mnoho starostí.

Pri kúpe pozemku si musíte ustrážiť niekoľko záležitostí, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Poďme spolu tieto skryté vady rozobrať.

1. Obmedzenia vyplývajúce z právneho stavu pozemku

Právny stav zistíte na liste vlastníctva, ktorý si viete bezplatne vyhľadať na katastrálnom portáli. Odporúčam vám si overiť aj susedné parcely a takisto aj parcely pod prístupovými cestami. 

Obzvlášť by ste mali skontrolovať: 

a. či osoba, ktorá pozemok ponúka je vlastníkom pozemku, alebo má k predaji potrebné oprávnenie (plná moc, sprostredkovateľská zmluva)

b. či na liste vlastníctva nie sú obmedzenia vo forme napr. plomby, vecnej ťarchy, či nevysporiadaných vzťahov.

Údaje by mali byť aktuálne, nakoľko údaje katastra sa aktualizujú zhruba raz týždenne.

2. Ide o stavebný pozemok?

Každá obec na Slovensku s počtom obyvateľov nad 2000 musí mať vypracovaný územný plán. V ňom je presne stanovené, ktoré pozemky v danej lokalite sú stavebné a ktoré nie. Z územného plánu dokážete vyzistiť obmedzenia pre vašu budúcu stavbu, ako sú napríklad maximálna zastavanosť, maximálna podlažnosť, sklon strechy, atď. V grafickej časti následne zistíte aj ostatné obmedzenia na pozemku. Územný plán obce býva dostupný na obecnom úrade danej obce, no viete si ho dohľadať aj na internetovej stránke príslušnej obce.

Územno - plánovacia informácia

Územno - plánovacia informácia sa podrobne zameriava na konkrétnu parcelu. Žiadosť o územno - plánovaciu informáciu sa podáva na obecnom/miestnom stavebnom úrade. Žiadosť by mala obsahovať: meno a priezvisko fyzickej osoby /názov právnickej osoby, korešpondenčnú adresu, číslo telefónu/ mailovú adresu, katastrálne územie, parcelné čísla pozemku,  register „C“ alebo „E“, investičný zámer, účel žiadosti (napr. ako podklad pre konanie o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy). V niekotrých prípadoch je potrebné priložiť aj geometrický plán.

3. Napojenie na inžinierske siete

Vybavenosť inžinierskymi sieťami je veľmi dôležitým, často až rozhodujúcim faktorom pri kúpe nového pozemku. Aj v prípade, že sa tieto prípojky na kupovanom pozemku nachádzajú, mali by ste si ku každému pripojeniu vyžiadať doklad od príslušného správcu, že skutočne je možné sa na sieť v danom mieste pripojiť. Nikdy nedajte na uistenie majiteľa alebo realitnej kancelárie, že všetko už je vybavené, prípadne, že sa to čoskoro vybaví. To isté platí aj pri ich kolaudácií, pokiaľ nie sú siete skolaudované, nedostatnete stavebné povolenie! Na príslušnom stavebnom úrade by vám mali vedieť odpovedať na otázky ohľadom inžinierskych sietí v ich katastri. Pokiaľ by však vznikli určité nejasnosti, odporúčam sa obrátiť na príslušných správcov sietí.

4. Obmedzenia ochranných pásiem stavieb

Pred kúpou si treba overiť, či váš vysnený pozemok nespadá do ochranného pásma existujúceho objektu v okolí vášho pozemku. Môže to byť ochranné pásmo vodárenskeho zdroja, pohrebiska, letiska, železnice, prípadne ďaľších stavieb. V týchto oblastiach môže byť vaša stavba výrazne obmedzená, dokonca až nerealizovatelná. Napríklad ak nad vašim pozemkom povedú elektrické dráty, dajte si pozor. Nachádzate sa v ochrannom pásme kde váš dom isto nepostavíte. Informácie o takýchto pásmach sa nachádzajú v územnom pláne obce. 

V opačnom prípade ak je pozemok bez obmedzení môžete stavať prakticky kde chcete, ak dodržíte zákonom dané odstupy od susedných pozemkov a domov. No v niektorých lokalitách je presné vymedzenie domu (regulačný plán). Opäť treba overiť na stavebnom úrade.

5. Prieskumy

Hydrogeolický, geologický, radónový, nenechávajte si to až na poslednú chvíľu pri vybavovaní stavebného povolenia. Informovať sa môžete napríklad aj u suseda, najlepšie majiteľa novostavby, ktorý podobné prieskumy musel nedávno určite vykonať. Ďalšia možnost je opäť navštíviť stavebný úrad.

Dúfam, že vás môj članok zaujal a pomohol vám. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo potreby pomôcť s predajom alebo kúpou ma neváhajte kontaktovať.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.